Dezinfekce

Soubor opatření,směřujících k zamezení výskytu a hubení choroboplodných zárodků a škodlivých mikroorganizmů.

Dezinsekce

Obor zabývající se hubením škodlivého hmyzu a ostatních členovců.

Deratizace

Soubor opatření směřujících k hubení, nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců...

Pracovní doba
po-pá: 8:00 - 18:00+420 608 879 263

Informace o zpracování osobních údajů

podle čl. 12 a 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“)
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Informace pro osoby, které poskytly souhlas a pro obchodní partnery

V souladu s čl. 12 GDPR Vás tímto informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech:

1. Informace o správci osobních údajů

firma: Ladislava Šimková
IČ: 49291246
sídlo: Rtyňka 948, 542 32  Úpice

provozovna:

bližší informace o ochraně osobních údajů lze získat na e-mailu: buldoq@seznam.cz

(dále jen „Správce”)

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

3. Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Zpracováváme Vaše osobní údaje, k jejichž zpracování jste nám udělili souhlas, a to za účelem v souhlasu uvedeným. Právním základem zpracování je udělený souhlas. U obchodních partnerů je podmínka zákonnosti zpracování osobních údajů dána smluvním obchodním vztahem a to včetně poptávky, objednávky. K takovému zpracování není výslovný souhlas třeba (např. kontaktní formulář na webových stránkách).  

4. Popis kategorií příjemců

Osobní údaje osob a informace mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému správce, jakož i soukromoprávním subjektům podle pokynů a potřeb subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mou pro Správce provádět i dále uvedení zpracovatelé, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 Nařízení a kteří poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je k dispozici, nebude-li porušeno obchodní tajemství, po uplatnění práva na přístup k informacím. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.

6. Informace o právech subjektů údajů dle GDPR:

Právo na přístup k osobním údajům

  • Osoba má právo získat od firmy potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 15.

II. Právo na opravu

  • Osoba má právo dle čl. 16 na to, aby firma bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se jí týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

  • Osoba má za podmínek uvedených v čl. 17 právo na to, aby firma bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se dané osoby týkají, a firma má za určitých podmínek povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

Právo na omezení zpracování

  • Osoba má právo na to, aby firma v případech uvedených v čl. 18 omezila zpracování jejích osobních údajů.

Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

  • Firma informuje osobu, pokud o to požádá, že příjemci osobních údajů byli informováni o veškerých opravách nebo výmazech osobních údajů nebo o omezení zpracování osobních údajů (čl. 19).

Právo na přenositelnost údajů

  • Osoba má právo za určených podmínek získat své osobní údaje, jež poskytla firmě, v daném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů (více čl. 20).

Právo vznést námitku

  • Osoba má dle čl. 21 z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) včetně profilování (automatizované zpracování) založeného na těchto ustanoveních. Firma osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami osoby, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má osoba právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních údajů (včetně profilování) pro tento marketing. Pokud osoba vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

  • Osoba má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí obdobným způsobem významně dotýká, dle podmínek čl. 22.

Právo podat si stížnost dozorovému úřadu

  • Osoba může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

Další informace pro obchodní partnery

Kategorie osobních údajů, účel jejich zpracování a právní základ zpracování

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu, IČ, DIČ a bankovní spojení fyzické osoby), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (jméno a příjmení, telefonní číslo, adresa datové schránky, e-mailová adresa). V případě, že naším obchodním partnerem je právnická osoba, zpracováváme tyto osobní údaje ve vztahu k osobám, s nimiž komunikujeme jako s kontaktními osobami našeho obchodního partnera. Na údaje právnické osoby se nařízení nevztahuje.

Pokud nám v průběhu trvání naší spolupráce poskytnete další údaje potřebné k plnění smlouvy, které budou mít charakter osobních údajů ve smyslu Nařízení, vztahuje se na ně tato informace také.

Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy osob, pořízené z akcí Správce, určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce, zpracováváme jen na základě souhlasu dle občanského zákoníku (u zaměstnanců je nutný výslovný souhlas pro marketingové účely s poučením o právu vznést námitku proti zpracování).

Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinností Správce vyplývajících z právního vztahu se subjektem údajů a obecně závazných právních předpisů.
Právním základem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům.

2. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti právního vztahu Správce a subjektu údajů a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů.

Pracovní doba
po-pá: 8:00 - 18:00
608 879 263

Rady a články

Proč odbornou firmu?

Hubení škůdců - udělat si sám nebo pověřit odbornou firmu? Rozhodnutí je často závislé na nákladech! Z důvodů…

číst dál

Poptávka

Odesláním poptávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů .